Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää (In English below)


Voimassa toukokuusta 2018 lähtien

Qentinel Oy, mukaan lukien sen konserniyhtiöt (jäljempänä ”Qentinel”), on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä Selostetta sovelletaan, kun Qentinel on rekisterinpitäjä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on työnhaku tai muu asiallinen yhteys taikka rekisteröidyn suostumus.

Työnhakijat – tietosuojaseloste
(yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)

1. Rekisterinpitäjä
Qentinel Oy
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
www.qentinel.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tiina Kupari
Qentinel Oy
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
Puhelin: +358 75 7555 300
paivi.horelli@qentinel.com

3. Rekisterin nimi
CV-rekisteri Qentinelin rekisteri henkilöistä, jotka ovat työnhakijoina tai henkilöistä, jotka ovat Qentinelin alihankkijayritysten toimittamia ehdokkaita Qentinelin asiakastoimeksiantoihin liittyen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on Qentinelin käytössä. Rekisteri toimii työnhakijatietokantana ja rekisterin avulla käsitellään työhakemuksia. Lisäksi rekisterissä säilytetään alihankkijoiden ehdokkaiden tietoja.  Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa Qentinelin rekrytoinnin rekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:

 • henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
 • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
 • mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva (mikäli hakija toimittaa kuvan), LinkedIn (mikäli kandidaatilla on ko profiili)
 • työnhakijan työnhakua koskevat tiedot
 • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
 • henkilön mahdollisen suosittelijan antamat tiedot ja myös niiden Qentinelin henkilöiden antamat tiedot, jotka ovat häntä haastatelleet
 • ehdotus työroolista, palkkauksesta ja eduista
 • haastattelun tilannetieto ja palaute
 • alihankkijayrityksen nimi

Hakija voi päivittää hakemukseen antamiaan tietojaan saamillaan tunnuksilla / linkin kautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä Qentinelin valintaprosessiin kuuluvat henkilöt. Alihankkijan ehdokkaiden osalta tiedot saadaan lisäksi ko henkilön välittämisen toimittaneelta yritykseltä.

7. Säännönmukainen tietojen luovuttaminen
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn lupaa.

8. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus, tietojen käytön rajoittaminen ja poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröity voi myös rajoittaa tietojensa käyttöä sekä pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.
Tarkastusta ja tietojen poistoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen privacy@qentinel.com .

Me voimme tarvittaessa pyytää tarkempia lisätietoja vahvistaaksemme sinun identiteettisi ja varmistaaksemme, että sinulla on oikeus pyytämiisi tietoihin.

9. Tietojen säilytys ja ajantasaisuudesta huolehtiminen

Qentinel ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä muuttuneita tietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelun tarjoaja (Teamtailor) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.


11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen EU:ssa Qentinelin käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuunThe privacy of your data is important to us

Effective May 2018

Qentinel Oy, including its affiliates (hereinafter referred to as “Qentinel”) is committed to complying with applicable data protection and other laws in its operations. This privacy policy (statement) describes our practices relating to processing personal data. “Personal data” refers to data that can be associated with a certain individual. This policy is applicable when Qentinel is the Registrar.

The primary grounds for processing personal data is for recruitment by Qentinel or other applicable relationship or by agreement with the registered person.

 

Job applicants – privacy notice
(Combined register and informing document)

1. Holder of register
Qentinel Oy
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
www.qentinel.com

2. Person in charge of data in register
Tiina Kupari
Qentinel Oy
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
Tel.: +358 75 7555 300
paivi.horelli@qentinel.com

3. Name of register
Qentinel CV database (“register”)
Qentinel´s register of persons who are job applicants or candidates for Qentinel customer assignments delivered by Qentinel subcontractors.

4. Purpose of processing personal data
The Register is used by Qentinel.  The register is used as database for job applicants and for processing job applications. The register also contains information about Qentinel subcontractor personnel. Persons agree to provide their data for the Qentinel recruitment register.

5. Data contents of the register
Data saved in the register is taken from open job application forms. The register contains all of the data provided by applicants about themselves.

If necessary, the register may process data about the following groups:

 • An individual’s basic information (name, date of birth, contact information)
 • Information about education, professional history and skills
 • Possible job application, CV and picture (if provided by applicant), LinkedIn (if applicant has a profile)
 • Information related to the job application
 • Information from personality and aptitude tests
 • Information from Qentinel employees who have interviewed the individual
 • Suggested job position, salary and benefits
 • Interview status and feedback
 • Name of subcontractor

Applicants can update the information provided in their job applications by using their password or given access link.

6. Statutory sources of information
Apart from the applicant, sources of information include possible referees provided by the applicant, or Qentinel staff members involved in the recruitment process. In the case of a subcontractor candidate, information is also provided by the company that has proposed the candidate in question. 

7. Statutory release of data, including transfer of data outside the EU or the EEC
There are no statutory disclosures of information.  Data will not be released to third parties without the consent of the applicant.

8. Right to review, correct and restrict use of data and request deletion of data
The registered has a right to review personal data saved in the register. If there are inaccuracies in the data, the registered may submit a request for rectification to the relevant individual named in Section 2 of this policy. The registered can limit usage of their data as well as request the removal of personal data. In addition, the user has the right to transfer data from one system to another.

Requests for the review and removal of data shall be made in writing to the address named in Section 1 of this policy or by sending email to the address privacy@qentinel.com.

When necessary we may request more specific information to verify your identity to ensure that you are authorized to receive the personal data that you have requested.

9. Data retention and accuracy
We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfil the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal requirements.

We aim by all reasonable means to maintain the accuracy of personal data by deleting unnecessary data and by updating changed data.

10. Register protection principles

Personal data is kept confidential. The register is protected from external access. Only persons whose work requires processing data in the register have access to it. Access to the register is protected by personal user names and passwords. The service provider (Teamtailor) is responsible for technical protection and data protection of information saved in the register.

 11. Transfer of data outside the EU or EEA

The servers and other technical equipment used for data processing by the register owner may be owned and managed by external service providers. Depending on the service provider, the data may be in the EU in data warehouses owned by Qentinel service providers. They may also be located outside of the EU or EEA. Within the limits of Personal Data Protection Law, information may be transferred to servers located outside of the EU or EEA for storage and processing on behalf of the register owner.

 

 

 


Teamtailor

Career site by Teamtailor